%infoBubbleValue_categoryName%
%infoBubbleValue_subcategory%
%infoBubbleValue_actionName%
%infoBubbleValue_price%

Poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (ďalej len „vyhláška“).

Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte ministerstva. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní.

Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách, nakoľko súčasťou žiadosti nebudú všetky potrebné doklady a tieto bude môcť žiadateľ doložiť po realizácii zateplenia. Pre realizáciu zateplenia však bude stanovená lehota najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

O príspevok bude možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014.

zdroj: www.zatepluj.sk

Pôvodný článok: https://www.zatepluj.sk/podpora-zateplovania/ako-poziadat-o-prispevok